Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanseri nadir görülen, ama agresif seyreden bir kanserdir. Genellikle 55-70 yaş arasında olmaktadır. Sıklıkla taş içeren keselerde görülmektedir. Semptom veren olguların çoğu non-rezektabldır. (Kesip çıkarılamaz)

Safra kesesi kanseri kadınlarda erkeklere göre 2-3 misli fazla görülmektedir. Safra kesesi kanseri sıklıkla safra taşı ile birliktedir. Kanser olgularının yüzde 70-80’inde safra taşı vardır. Hastanın yaşı ilerledikçe, taşlı safra kesesi içinde kanser gelişme ihtimali yükselmektedir. Porselen safra keselerinde kanser gelişme riski yüzde 20 gibi yüksek düzeylerdedir. Safra kesesinin selim tümörleri nadirdir.

Safra kesesi kanseri sıklıkla sağ üst kadran ağrısı ile ortaya çıkar. Olguların yüzde 70-100’ünde US ile safra kesesi kanseri teşhis edilebilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile hastalığın karaciğer ve lenf nodlarına ya da başka organlara yayılıp yayılmadığı tayin edilir.

Etkili olduğu bilinen bir neoadjuvan kemoterapi yoktur. Etkili tek tedavi cerrahidir. Carcinoma in situ ve T1 tümörleri için kolesistektomi yeterlidir. T2 tümörlerinde safra kesesine komşu karaciğer en az 3 cm derinliğinde, safra kesesi ile birlikte çıkarılmalıdır. Ya da segment IV b ve V çıkarılmalı ve hepatodüodenal ligament boyunca lenfadenektomi yapılmalıdır. Koledok invazyonu varsa koledok da rezeksiyon materyaline katılır; safra yollarının devamlılığı hepatiko-jjunostomi ile sağlanır. Lokal ileri tümörlerde hemihepatektomi nadiren mümkündür ve nadiren yararlıdır. Postoperatif kemoterapi ya da radyoterapi etkili değildir. İnoperabl olgularda sarılık veya kolanjit varsa ERC ya da PTK yoluyla stent yerleştirilebilir. Tümör nüksü ya da uzak metastaz ortaya çıkarsa cerrahi bir girişimin faydası yoktur. Kemoterapi denenebilir.

Hastanın sağ kalımı, tanı anındaki evreye bağlıdır. T1 tümörlerinde 5 yıllık sağ kalım süresi sadece kolesistektomi ile yüzde 80-100 arasındadır. Submukozaya ulaşan T2 tümörlerinde regional lenf nodu tutulması yüzde 30-50 arasında olup genişletilmiş radikal kolesitektomi (komşu karaciğerden 3 cm’lik parenkim rezeksiyonu + hepatodüodenal lenfadenektomi) ile yüzde 60 oranında sağ kalım sağlanabilir. Hastaların sadece yüzde 15’i 5 yıl sonra hayattadır. Tanı konulduğunda Evre IV’de olan hastaların sağ kalımı 1-3 aydan fazla değildir.