Karaciğer Abseleri

Piyojenik Abseler

Gelişmiş ülkelerde piyojenik form tüm karaciğer abselerinin yüzde 80’ini oluşturur. Her iki cinste ve tüm yaşlarda görülebilir. Erkeklerde biraz daha sık görülmektedir. Organizmaların çoğu karaciğere portal yolla girerler. Piyojenik hepatik abse genellikle başka bir organın enfeksiyonu ile beraberdir. En sık neden olan olaylar apandisit, kolesistit, tıkanmaya yol açan safra yolu veya pankreas kanseri, divertikülit, rejiyonel enterit, travma, sepsis ve pelvik inflamatuvar hastalıktır. Odak genellikle çokludur. Ancak bu odaklar birleşerek septalı ya da septasız soliter abselere neden olurlar. Genellikle sağ lobda daha sık abse olur.

Karaciğer abseleri en sık kolesistit, koledokolitiyasis ve safra yolu striktürleri ile birlikte olur.

Tanı US veya BT incelemesi ile konur. Primer semptomlar ateş, halsizlik, titreme, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı ve bulantıdır. Amib absesi olan hastaların bir kısmında ishal de bulunabilir. Hastaların önemli bir kısmında başvurunun sebebi bilinmeyen ateştir. Hastaların çoğunda lökositoz (akyuvar artışı) vardır ve karaciğer transaminazları yüksek bulunur. Piyojenik abseler tedavi edilmedikleri takdirde yüzde 95-100 ölümcüldür. Ölüm genellikle yırtığa ya da sepsise bağlıdır. Peritoneal ya da plevral kavite içine spontan rüptür, genellikle septik şok ve ölümle sonuçlanır.

Tedavide intravenöz antibiyotikler ve drenaj uygulanır. Çok sayıda absenin bulunduğu durumlarda genellikle drenaj yeterince etkili olmaz. Bu olguların tedavisinde başlangıçta yeterli antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.

Amip Abseleri

Hepatik abse amibiasisin en sık görülen ekstraintestinal bulgusudur. Etkilenen hastalarda hepatik abse yüzde 3-10 oranında görülmektedir. Erkekleri kadınlara göre 9-10: 1 oranında daha sık etkilemektedir. Düşük sosyoekonomik düzeyli toplumlarda daha sıktır. Amip abseleri, entomoeba histolitika intestinal enfestasyonunu takip eder. Entomoeba histolitika kontamine su ve gıdadan çok bireysel temas ile bulaşmaktadır. İntestinal amebiasis olgularında karaciğer absesi görülme insidansı yüzde 3-25 arasında değişmektedir. Amip karaciğere portal ven ile ulaşır. Genellikle sağ lobda büyük tek kaviteye yol açar. Sol lob ya da her iki lob tutulumu ağır, ilerlemiş hastalığa yol açar. Sağ lob lezyonları intraperitoneal, sol lob lezyonları ise perikard ya da plevral boşluğa rüptüre olma eğilimindedir. Lökositoz karakteristiktir.

Abse rüptüre olmadıkça ya da sekonder bakteriyal enfeksiyon gelişmedikçe tedavisi amibisidal ilaçlarla yapılır. En sık kullanılan ilaç metranidazoldür. Tedaviye başlandıktan sonraki 48 saat içinde klinik tabloda düzelme olmazsa ya amip absesi değildir ya da absede sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişmiştir. Bu durumda yine drenaj planlanmalıdır.