Meme kanserinde en sık görülen uzak metastazlar sırasıyla kemik, akciğer, beyin, karaciğer ve sürrenal gland metastazlarıdır. Nadir olarak gastrointestinal sistem metastazlarına da rastlanmaktadır.

TORAKS METASTAZLARI

Akciğer, kemikten sonra, meme kanserinin en sık metastaz yaptığı organdır. Meme kanseri metastazlarının % 17’si akciğer metastazlarıdır.

Akciğer metastazlarının cerrahi rezeksiyonu standart uygulama değildir. Ancak, primer tümörün lokal kontrolünün sağlandığı sınırlı akciğer metastazının sözkonusu olduğu seçilmiş olgularda gündeme gelir.

Meme kanserli hastalarda en önemli sorunlardan birisi de malign plöral efüzyondur.

Bunlardan başka, perikard metastazları perikard efüzyonuna ve buna bağlı kalp tamponadına neden olabilirler.

Akciğer

Akciğer

 

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ METASTAZLARI

Meme kanseri, akciğer kanserinden sonra, beyine en sık metastaz yapan 2. hastalıktır. Primer tümör tanısını izleyen 3 yıl içinde, meme kanserlerinin % 10-25’i beyine metastaz yapmaktadır. Cerrahi tedavi için en uygun olanı soliter metastazdır.

Parankimal, leptomeningeal ve spinal metastazların tanısında altın standart “Gadolinium-enhanced” manyetik rezonans incelemesidir. Tanıyı kesinleştirmek için en uygun yöntem ise stereotaktik iğne biyopsisidir.

Cerrahi tedavi uygulansa da 1 yıllık sağkalım % 45’i, 2 yıllık sağkalım % 17’yi aşmamaktadır.

KARACİĞER METASTAZLARI

Meme kanseri hastasında karaciğer metastazının varlığı genellikle geniş disseminasyonun göstergesi olup kötü prognoz işaretidir. Ortama sağkalım süresi 4-12 ayla sınırlıdır.

Cerrahi tedavi endikasyonu tartışmalı olmakla birlikte, en uygun adaylar karaciğer dışında metastazı bulunmayan ve tek lezyonu olan hastalardır.

 

ADRENAL METASTAZLARI

Adrenal (sürrenal) glandlar akciğer, karaciğer ve kemiklerden sonra 4. sıklıkta metastaza maruz kalan organlardır. Buraya en çok metastaz yapan kanserler ise akciğer ve meme kanserleridir.

Metastaz tarama amacıyla kullanılan PET (positron emission tomography) da % 95-100 hassasiyetle bu lezyonları ortaya koymaktadır.